Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται έναντι των πελατών/χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης, για οποιαδήποτε αιτία . Η Εταιρία δεν φέρει καµία ευθύνη για ζηµιές οι οποίες µπορεί να προκληθούν κατά την µεταφορά των προϊόντων. Τα προϊόντα ταξιδεύουν για λογαριασµό και µε ευθύνη του αγοραστή τους. Το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα αναλαμβάνει να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας προιόντων , όμως ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει , ούτε δε φέρει καμία ευθύνη για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων.

Η παραγγελιά σας δύναται να καθυστερήσει για τους εξής λόγους

1. Το προϊόν έχει καθυστερήσει να σταλεί από τον προµηθευτή µας: Σχεδόν ολα τα προιόντα µας είναι εισαγωγής. Συνεπώς υπάρχουν περιπτώσεις όπου µια παραγγελία µας µπορεί να «κολλήσει» στο τελωνείο ή στη µεταφορά, µε αποτέλεσµα να µην αφιχθεί στις αποθήκες µας στο χρόνο που υπολογίζουµε. Σε µια τέτοια περίπτωση, θα επικοινωνήσουµε µαζί σας για να σας ρωτήσουµε εάν θέλετε να περιμένετε αυτό το προϊόν ή να σας προτείνουµε κάποιο εναλλακτικό.

2. Σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινοµένων ή απεργιών καθώς κοι σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει την µεταφορά και παράδοση της παραγγελιάς σας

3. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική επικοινωνία , ή και µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου επικοινωνία µαζί σας (εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβληµα στην παραγγελία σας, είτε σε σχέση µε το προϊόν είτε σε σχέση µε την πληρωµή του) επειδή πχ τα στοιχεία σας που έχετε καταχωρήσει δεν είναι σωστά ενηµερωµένα

Το ηλεκτρονικό κατάστηµα παρέχει το περιεχόµενο (π.χ. πληροφορίες, ονόµατα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, κ.λ.π.), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται µέσω του δικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν".

Σε καµία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστηµα της Εταιρίας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νοµικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζηµία (θετική, ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδοµένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηµατική ικανοποίηση κ.λ.π.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση µε τη λειτουργία ή µη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναµία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν µη επιτρεπόµενες παρεµβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται µέσω αυτού.